Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden

   Algemene Voorwaarden

   Inhoudsopgave:

   Artikel 1 - Definities

   Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

   Artikel 3 - Toepasselijkheid

   Artikel 4 - Het aanbod

   Artikel 5 - De overeenkomst

   Artikel 6 - Herroepingsrecht

   Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

   Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

   Artikel 9 - De prijs

   Artikel 10 - Conformiteit en garantie

   Artikel 11 - Levering en uitvoering

   Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

   Artikel 13 - Betaling

   Artikel 14 - Klachtenregeling

   Artikel 15 - Geschillen

   Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

   Artikel 1 - Definities

   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

   1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

   2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

   overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

   3. Dag: kalenderdag;

   4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

   diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

   5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

   informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

   raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

   6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

   overeenkomst op afstand;

   7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

   consumenten aanbiedt;

   8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

   georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het

   sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

   communicatie op afstand;

   9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

   een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

   samengekomen.

   10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

   Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

   Poetskampioen B.V.

   Gevestigd: Francis Baconstraat 5H, 6718 XA in Ede

   Telefoonnummer: 085-0061899, bereikbaar tussen 08:30 – 17:30

   E-mailadres: [email protected]

   KvK-nummer: 60146753

   Btw-identificatienummer: NL 853783743 B01

   Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

   gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

   Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

   - de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

   - de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is

   toegekend;

   - een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen

   waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

   Artikel 3 - Toepasselijkheid

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke

   tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

   2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

   voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

   voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

   voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig

   mogelijk kosteloos worden toegezonden.

   3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

   en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

   langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

   deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

   gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

   wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

   kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of

   op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

   4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

   dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

   toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds

   beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

   5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

   gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor

   het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen

   worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

   6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar

   de geest’ van deze algemene voorwaarden.

   7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze

   voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

   Artikel 4 - Het aanbod

   1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

   nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

   2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

   3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten

   en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

   aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van

   afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of

   diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

   4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding

   zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

   5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

   Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte

   kleuren van de producten.

   6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

   verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

   bijzonder:

   o de prijs inclusief belastingen;

   o de eventuele kosten van verzending;

   o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig

   zijn;

   o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

   o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

   o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de

   ondernemer de prijs garandeert;

   o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik

   van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag

   dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

   o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze

   deze voor de consument te raadplegen is;

   o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in

   het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst

   herstellen;

   o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

   gesloten;

   o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

   consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

   o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

   Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

   Artikel 5 - De overeenkomst

   1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

   aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

   voorwaarden.

   2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

   ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

   aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de

   consument de overeenkomst ontbinden.

   3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

   organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

   voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer

   daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

   4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan

   zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn

   voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond

   van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

   gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden

   te verbinden.

   5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk

   of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden

   opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

   a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht

   kan;

   b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

   gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

   herroepingsrecht;

   c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

   d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze

   gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

   e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

   meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

   6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de

   eerste levering.

   7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende

   beschikbaarheid van de betreffende producten.

   Artikel 6 - Herroepingsrecht

   Bij levering van producten:

   1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

   opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag

   na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen

   en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

   2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

   zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

   beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

   maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in

   de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de

   ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

   3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit

   binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het

   kenbaar maken dient de consument schriftelijk te doen of per mail. Nadat de consument kenbaar

   heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product

   binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig

   zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

   4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt

   gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft

   teruggezonden, is de koop een feit.

   Bij levering van diensten:

   5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave

   van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan

   van de overeenkomst.

   6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de

   ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke

   instructies.

   Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

   1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van

   terugzending voor zijn rekening.

   2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

   mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde

   dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete

   terugzending overlegd kan worden.

   Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

   1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals

   omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de

   ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft

   vermeld.

   2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

   a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

   consument;

   b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

   c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

   d. die snel kunnen bederven of verouderen;

   e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

   ondernemer geen invloed heeft;

   f. voor losse kranten en tijdschriften;

   g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling

   heeft verbroken.

   h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

   3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

   a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een

   bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

   b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de

   bedenktijd is verstreken;

   c. betreffende weddenschappen en loterijen.

   Artikel 9 - De prijs

   1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

   producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen

   in btw-tarieven.

   2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

   gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed

   op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

   eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

   3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

   toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

   4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

   toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

   a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

   b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag

   waarop de prijsverhoging ingaat.

   5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

   6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en

   zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet

   verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

   Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

   1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de

   in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

   bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

   wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer

   er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

   2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke

   rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de

   ondernemer kan doen gelden.

   3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de

   ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in

   de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

   4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De

   ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de

   producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen

   ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

   5. De garantie geldt niet indien:

   o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door

   derden heeft laten repareren en/of bewerken;

   o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins

   onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer

   en/of op de verpakking behandeld zijn;

   o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de

   overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de

   toegepaste materialen.

   Artikel 11 - Levering en uitvoering

   1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

   en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot

   verlening van diensten.

   2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

   3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf

   geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij

   consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging

   ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

   ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

   De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De

   consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

   4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen

   rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op

   schadevergoeding.

   5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de

   consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,

   terugbetalen.

   6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen

   om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en

   begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende

   artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele

   retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

   7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

   moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer

   bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

   Opzegging

   1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

   geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

   opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

   opzegtermijn van ten hoogste één maand.

   2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

   geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

   tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

   opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

   3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

   o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in

   een bepaalde periode;

   o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

   o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft

   bedongen.

   Verlenging

   4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

   van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden

   verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

   5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

   strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend

   worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze

   verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn

   van ten hoogste één maand.

   6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

   van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de

   consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een

   opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,

   maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en

   tijdschriften.

   7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,

   nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet

   stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

   Duur

   8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de

   overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de

   redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur

   verzetten.

   Artikel 13 - Betaling

   1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde

   bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als

   bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt

   deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

   2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

   onverwijld aan de ondernemer te melden.

   3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

   beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

   rekening te brengen.

   Artikel 14 - Klachtenregeling

   1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt

   de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

   2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk

   omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft

   geconstateerd.

   3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

   de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

   vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht

   van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

   verwachten.

   4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is

   voor de geschillenregeling.

   5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die

   niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kan de consument zich te wenden tot Stichting

   WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot

   een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten

   behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke

   geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument

   stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze

   geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan

   de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees

   ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

   6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk

   anders aangeeft.

   7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar

   keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

   Artikel 15 - Geschillen

   1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

   voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de

   consument woonachtig is in het buitenland.

   2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

   Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

   Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele

   van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze

   door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

   gegevensdrager.

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »